Nakup, vyrob, vytiskni, seznam se

v první otevřené digitální dílně v Brně.

Smluvní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti z právních vztahů mezi JIC, jako Provozovatelem FabLabu, a Členem.

2. Definice

2.1. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

Aktivním členstvím

se rozumí Členství Člena, u kterého jsou v daném dni současně splněny následující podmínky:

a) Člen má pro aktuální den zaplacený Členský poplatek, a

b) Člen již absolvoval Vstupní školení.

Dokud Členství není aktivní, není Člen oprávněn vykonávat svá práva z Členství vyplývající, zejména vstupovat do FabLabu a využívat Přístroje.

Bezpečnostními předpisy a pravidly

se rozumí pravidla užívání FabLabu a Přístrojů zveřejněná na Portálu a/nebo přímo ve FabLabu a dále veškeré další informace, které byly Členovi sděleny v průběhu Školení.

Členem

se rozumí fyzická či právnická osoba, která vyplnila Přihlášku do FabLabu, zaškrtnutím příslušného políčka vyjádřila souhlas s těmito Podmínkami a vyplněnou Přihlášku kliknutím na k tomu určené tlačítko odeslala Provozovateli.

V případě právnické osoby může práva vyplývající z Členství využívat pouze fyzická osoba uvedená v Přihlášce.

Členem může být jenom:

a) fyzická osoba, která je starší 15 let za předpokladu, že je plně svéprávná, nebo

b) právnická osoba zapsaná v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku.

K tomu, aby Člen mohl využívat svá práva z Členství vyplývající, musí mít takový Člen své Členství aktivní.

Členstvím

se rozumí existence Smlouvy zakládající právní vztah mezi Členem a Provozovatelem v rozsahu daném těmito Podmínkami. Jednotlivé druhy Členství, které se liší zejména výší Členského poplatku a rozsahem práv Člena z Členství vyplývajících, jsou zveřejněné a podrobně specifikované na Portálu.

Členským účtem

se rozumí profil Člena na Portálu FabLabu obsahující zejména údaje Člena.

Členským poplatkem

se rozumí cena, kterou je Člen povinen za své Členství platit Provozovateli k tomu, aby jeho Členství bylo Aktivním členstvím. Členský poplatek může Člen platit pouze pomocí tzv. opakovaných plateb platební kartou. Členství není možné ukončit dříve než za 2 měsíce. Členský poplatek se platí prostřednictvím FabShopu a vždy ve výši, která je v době objednávky úhrady aktuálně zobrazena ve FabShopu.

Členskou kartou

se rozumí osobní karta Člena, která je nezbytná pro přístup do FabLabu a pro užívání Přístrojů. Členskou kartu obdrží Člen po absolvování Vstupního školení a zaplacení Členského poplatku.

FabLabem

se rozumí:

- digitální dílna provozovaná Provozovatelem na adrese JIC INMEC, 4. patro, Purkyňova 127, 612 00 Brno (v jednotlivých případech také „ FabLab INMEC“) nebo

- digitální dílna provozovaná Provozovatelem na adrese Czechitas House, Škrobárenská 511/3, budova A2, 60200 Brno (v jednotlivých případech také „ FabLab Czechitas“).

FabShopem

se rozumí součást příslušného Portálu, prostřednictvím které může Člen zejména platit Členský poplatek, kupovat zboží (Materiál) nebo provádět rezervaci Přístrojů. Práva a povinnosti týkající se FabShopu upravují samostatné obchodní podmínky FabShopu dostupné na Portálu.

Materiálem

se rozumí materiál (dřevo, papír, plast atd.), který je možné zpracovávat Přístroji.

Podmínkami

se rozumí tyto smluvní podmínky užívání FabLabu tvořící obsah Smlouvy.

Portálem

se rozumí:

- webové stránky FabLabu na adrese www.fablabbrno.cz, přičemž součástí těchto stránek je také FabShop.

Provozovatelem

se rozumí JIC, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 71180478, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 19606, které poskytuje Členům služby související s provozováním FabLabu.

Přihláškou

se rozumí formulář zveřejněný na Portálu, jehož pravdivým a úplným vyplněním, elektronickým odesláním a doručením Provozovateli se fyzická či právnická osoba, jejíž údaje byly do Přihlášky vyplněny, stává Členem ve smyslu těchto podmínek.

Přístroji

se rozumí technická zařízení, stroje, přístroje a nástroje, které jsou oprávněni využívat Členové FabLabu. Tato technická zařízení se nacházejí ve FabLabu, přičemž jsou blíže specifikovaná na Portálu.

Smlouvou

se rozumí smluvní vztah mezi Členem a Provozovatelem, který upravuje podmínky využívání FabLabu ze strany Člena a jehož obsah je tvořen zejména těmito Podmínkami. K uzavření Smlouvy dochází doručením řádně (pravdivě a úplně) vyplněné Přihlášky Provozovateli.

Školením

se rozumí proškolení organizované Provozovatelem pro Členy o bezpečnosti a způsobu využívání a obsluhy jednotlivých Přístrojů ve FabLabu.

Vstupním školením

se rozumí proškolení, které každý uchazeč o Členství musí absolvovat jako podmínku toho, aby Provozovatel jeho Členství aktivoval. Vstupní školení je bezplatné.

Výtvorem Člena

se rozumí jakýkoliv výsledek tvůrčí činnosti Člena vytvořený za pomoci Přístrojů.

3. Členství ve FabLabu

3.1. Vznik Členství

Členství vzniká uzavřením Smlouvy mezi Provozovatelem a osobou, která řádně (pravdivě a úplně) vyplní a odešle Přihlášku na příslušném Portálu. Člen je povinen udržovat své identifikační údaje platné, pravdivé a úplné; úpravu svých údajů uložených v Členském účtu je Člen oprávněn provést prostřednictvím příslušného Portálu.

3.2. Upgrade a downgrade druhu Členství

Člen si může vždy pro období následující po období aktuálně zaplaceném zvolit jiný druh Členství. Druh Členství tak lze změnit pouze ke dni následujícímu po posledním dni období, za které má Člen zaplacený Členský poplatek. Již zaplacený Členský poplatek se v případě změny druhu Členství nevrací.

4. Užívání FabLabu

4.1. Přístup do FabLabu

Členové s Aktivním členstvím mohou vstoupit do FabLabu, využívat Přístroje a případné další související služby poskytované Provozovatelem, to vše pomocí Členské karty. Člen nesmí Členskou kartu poskytnout jiné osobě. Rozsah, v němž je Člen oprávněn vstupovat do FabLabu, využívat Přístroje a související služby, závisí od druhu Členství, které má Člen aktivní. V době pobytu ve FabLabu je Člen povinen řídit se pokyny Provozovatele a jím pověřených osob a těmito Podmínkami.

4.2. Dostupnost

Provozovatel prohlašuje, že neexistuje právní nárok na dostupnost Přístrojů ve FabLabu. Z důvodu uzavřených akcí, technických vad nebo z jiných důvodů se může stát, že dočasně nebudou části FabLabu nebo dokonce celý FabLab Členům k dispozici. Provozovatel si vyhrazuje právo mimořádně omezit přístupnost částečně nebo zcela z důvodu údržby, inventury a dalších nutných kroků. Členové nemají nárok na vrácení ani poměrné snížení již uhrazeného Členského poplatků či jiných uhrazených částek. Provozovatel neodpovídá za škodu, která vznikla nebo hrozí Členům nedostupností FabLabu nebo Přístrojů, vadným nebo omezeným provozem Portálu, ani poškozením nebo ztrátou jejich dat.

4.3. Využívání Přístrojů

V zásadě pro využívání Přístrojů v FabLabu platí princip First-Come-First-Served. Pokud je Přístroj volný, může být využíván Členem. Je-li používán, nebo pokud na něj čekají i jiní Členové, musí se Členové mezi sebou na užívání dohodnout. Mimo běžnou otevírací dobu mohou být Přístroje rezervovány přes příslušný Portál (FabShop). Rezervace mají přednost před užíváním Přístroje bez rezervace. Přístroj může být po ukončení doby rezervace dále používán, pokud nebyla učiněna další rezervace. Pak platí opět princip First-Come-First-Served. Členové jsou oprávněni na Přístrojích zpracovávat vlastní Materiál v souladu s bezpečnostními předpisy pro jednotlivé Přístroje.

4.4. Materiál a jiné zboží

Materiál či jiné zboží pro použití ve FabLabu si může Člen zakoupit pomocí FabShopu.

5. Práva a povinnosti Člena

5.1. Bezpečnostní předpisy a pravidla

Všichni Členové FabLabu jsou povinni respektovat a řídit se Bezpečnostními předpisy a pravidly. V celém FabLabu je přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít přístup do FabLabu osobě, která je nebo se jeví být pod vlivem alkoholu či jiných návykových nebo psychotropních látek.

5.2. Poučení o bezpečnosti

Členové jsou povinni seznámit se a podepsat poučení o bezpečnosti před prvním vstupem do FabLabu. Členové jsou povinní dodržovat pravidla obsažena v poučení o bezpečnosti.

5.3. Odpovědnost

V případě porušení těchto Podmínek, Bezpečnostních předpisů a pravidel či jiných pokynů Provozovatele či jím pověřené osoby nese Člen odpovědnost za škodu, kterou svým konáním či opomenutím Provozovateli způsobí a je povinen tuto škodu nahradit.

Přístup do FabLabu a k jednotlivým Přístrojům je na vlastní nebezpečí.

6. Ukončení Členství, omezení práv Člena

6.1. Ukončení Členství ze strany Provozovatele

6.1.1. Provozovatel může ukončit Členství Člena v případě, že Člen poruší tyto Podmínky nebo Bezpečnostní předpisy a pravidla. Takovéto ukončení Členství může Provozovatel provést písemně, telefonicky i osobně a je účinné okamžitě, neurčí-li Provozovatel v oznámení pozdější den účinnosti ukončení. Člen v případě takového ukončení Členství nemá nárok na vrácení ani poměrné snížení již uhrazeného Členského poplatků či jiných uhrazených částek.

6.1.2. Provozovatel může ukončit Členství Člena i bez uvedení důvodu či z jiných důvodů než důvodů uvedených v předchozím odstavci, a to zasláním oznámení o ukončení Členství na e-mailovou adresu Člena uvedenou v Členském účtu. Takové ukončení je účinné ke dni uvedeném v oznámení. Má-li Člen zaplacen Členský poplatek či jinou úhradu vztahující se k období po dni účinnosti ukončení, bude mu nevyužitý Členský poplatek nebo jeho část či jiná nevyužitá úhrada vrácena do 30 dnů od účinnosti ukončení Členství.

6.2. Ukončení Členství ze strany Člena

6.2.1. Člen může své Členství ukončit v případě, že Provozovatel poruší tyto Podmínky závažným způsobem. Takovéto ukončení Členství může Člen provést písemně, telefonicky i osobně a je účinné okamžitě. Má-li Člen zaplacen Členský poplatek či jinou úhradu vztahující se k období po dni účinnosti Ukončení, bude mu nevyužitý Členský poplatek nebo jeho část či jiná nevyužitá úhrada vrácena do 30 dnů od účinnosti ukončení Členství.

6.2.2. Člen může ukončit své Členství i bez uvedení důvodu či z jiných důvodů než důvodů uvedených v předchozím odstavci, a to zasláním oznámení o ukončení Členství na e-mailovou adresu mejzlik@jic.cz nebo osobně ve FabLabu. Takovéto ukončení Členství je účinné okamžitě, neurčí-li Člen v oznámení pozdější den účinnosti ukončení. Člen v případě takového ukončení Členství nemá nárok na vrácení ani poměrné snížení již uhrazeného Členského poplatků či jiných uhrazených částek. Prostřednictvím FabShopu lze Členství ukončit k poslednímu dni období, za které má Člen zaplacený Členský poplatek.

6.3. Dočasné omezení práv Člena

V případě porušení Podmínek či Bezpečnostních předpisů a pravidel je Provozovatel oprávněn dočasně omezit práva Člena či mu dočasně zamezit ve vstupu do FabLabu. Člen nemá v takových případech nárok na vrácení uhrazených plateb a poplatků.

6.4. Vykázání Člena

Provozovatel je oprávněn vykázat z FabLabu Člena, který porušuje Podmínky, ruší či znemožňuje práci ostatním Členům či se jinak nevhodně chová. Provozovatel je oprávněn vykázat z FabLabu osobu, která není oprávněna k vstupu do FabLabu.

7. Speciální ustanovení ve vztahu ke spotřebitelům uzavírajícím smlouvu distančním způsobem

7.1. Právo odstoupit od smlouvy

Člen, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku (dále jen „spotřebitel“), má právo odstoupit od Smlouvy písemně ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to elektronicky oznámením zaslaným na e-mailovou adresu mejzlik@jic.cz. Pro odstoupení od Smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytnutý Provozovatelem, který tvoří přílohu těchto Podmínek a je dostupný na webové adrese www.eshop.fablabbrno.cz/odstoupeni/  .

Provozovatel vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něj přijal, a to s výhradou uvedenou v následujícím odstavci.

7.2. Výslovná žádost Člena o poskytování služeb

Pokud Člen, který je spotřebitelem, provede aktivaci svého Členství, výslovně žádá Provozovatele o započetí s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy ve smyslu předchozího odstavce. V tomto případě uhradí spotřebitel Provozovateli poměrnou část Členského poplatku za plnění poskytnuté do okamžiku účinnosti odstoupení od Smlouvy.

7.3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má Člen, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz) nebo prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace zde ).

8. Sdílení know-how

8.1. FabLab funguje na principu sdílení know-how. Členové se proto zavazují umožňovat ostatním členům přístup ke svým výtvorům, a pokud to povaha výtvoru umožňuje poskytovat ji veřejnosti pod svobodnou licencí typu Creative commons, GPL a jiné open source licence.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto Podmínky a vztah mezi Provozovatelem a Členem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.2. Soudem příslušným k řešení sporů mezi Členem a Provozovatelem je obecný soud Provozovatele. To neplatí pro Člena, který je spotřebitelem.

9.3. Smlouva je vždy uzavírána v českém jazyce a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.

9.4. Provozovatel není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.5. Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Provozovatele bez přístupu Člena.

9.6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Člen používá, a nejsou hrazeny Provozovatelem.

9.7. Tyto Podmínky jsou zveřejněny na Portálu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Členem.

9.8. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Provozovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

9.9. Kontaktní údaje Provozovatele:

a) Adresa pro doručování:

JIC, zájmové sdružení právnických osob

FabLab

Purkyňova 649/127

612 00 Brno

b) Adresa elektronické pošty:

mejzlik@jic.cz

c) Telefon:

+420 725 960 702

9.10. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek. Provozovatel je povinen na tyto změny upozornit na Portálu a e-mailem na adresy Členů uvedené v Členském účtu, a to alespoň 30 dnů před nabytím účinnosti nové verze Podmínek. Člen je oprávněn změny Podmínek odmítnout ve formě ukončení Členství, a to emailem zaslaným Provozovateli na e-mailovou adresu mejzlik@jic.cz. Členství v takovém případě skončí k poslednímu dni přede dnem účinnosti nové verze Podmínek. Pokud Člen nové znění Podmínek neodmítne, má se za to, že takové znění akceptoval. Má-li Člen zaplacený Členský poplatek či jinou úhradu vztahující se k období po dni ukončení Členství, bude mu nevyužitý Členský poplatek nebo jeho část či jiná nevyužitá úhrada vrácena do 30 dnů ode dne ukončení Členství.

9.11. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15. 11. 2019.

Dotaz byl odeslán

Osobní údaje

Přihlašovací údaje

Heslo nesmí být delší než 19 znaků

Adresa

Firemní údaje

Dotazník

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole
Souhlas s obchodními podmínkami je povinné pole
Registrace proběhla úspěšně
Registraci není možné dokončit

Košík obsahuje nepovolené položky

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později
Členství bylo úspešně zrušeno
Zrušení členství se nezdařilo. Prosím kontaktujte nás na info@fablabbrno.cz