Nakup, vyrob, vytiskni, seznam se

v první otevřené digitální dílně v Brně.

Obchodní podmínky FabShopu

provozovaného JIC, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 711 80 478, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 19606

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Základní ustanovení

1.1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky “) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti z právních vztahů mezi JIC, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 711 80 478, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno (dále jen „JIC“) a Členem.

1.1.2. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:

Člen                                            Osoba, která má na základě samostatné smlouvy uzavřené s JIC přístup do FabLabu


Členský poplatek                     Částka, kterou je Člen povinen platit za své členství ve FabLabu a která je podmínkou trvání tohoto členství


FabLab                                       Digitální dílna provozovaná JIC na adrese JIC INMEC, 4. patro, Purkyňova 649/127, 612 00 Brno (v jednotlivých případech také „FabLab INMEC“) nebo Digitální dílna provozovaná JIC na adrese Czechitas House, Škrobárenská 511/3, budova A2, 602 00 Brno (v jednotlivých případech také „FabLab Czechitas“)


FabShop                                    Internetová stránka www.eshop.fablabbrno.cz, včetně všech podstránek, která je přístupná pouze Členům a na níž JIC provozuje elektronický obchod (e-shop)


Rezervace                                Vyhrazení určitého přístroje umístěného ve FabLabu pro výlučné použití Členem provádějícím Rezervaci po dobu, na kterou se Rezervace vztahuje


Smlouva                                    Smlouva uzavírána mezi JIC a Členem na základě objednávky Člena uskutečněné prostřednictvím FabShopu způsobem specifikovaným v těchto Obchodních podmínkách


Smluvní strany                         JIC a Člen


Spotřebitel                               v souladu s § 419 občanského zákoníku, každý Člen, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s JIC


1.1.3. Smlouva je vždy uzavírána v českém jazyce a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.

1.1.4. Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu JICu, přičemž Člen má k těmto údajům přístup na základě žádosti.

1.1.5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Člen používá, a nejsou hrazeny JICem.

1.1.6. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách FabShopu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Členem.

1.2. FabShop a jeho účel

1.2.1. Smluvní strany konstatují, že základní smluvní vztah mezi JIC a Členem upravující podmínky členství ve FabLabu vznikl při registraci Člena ve FabLabu. Tyto Obchodní podmínky neupravují podmínky členství ve FabLabu, ale pouze práva a povinnosti týkající jednání činěných prostřednictvím FabShopu.

1.2.2. Prostřednictvím FabShopu může Člen pouze:

1.2.2.1. zakoupit zboží pro následné použití při své činnosti ve FabLabu,

1.2.2.2. platit Členský poplatek,

1.2.2.3. provést Rezervaci určitého přístroje ve FabLabu.

1.2.3. Na webové stránky FabShopu mají přístup pouze Členové. K přístupu do FabShopu užívá Člen výhradně své vlastní přihlašovací údaje, a to e-mailovou adresu, kterou oznámil JICu při vzniku členství a heslo, které si Člen sám nastaví na základě instrukcí uvedených v e-mailové správě zaslané JICem.

2. KOUPĚ ZBOŽÍ VE FABSHOPU

2.1. Uzavření Smlouvy na koupi zboží

2.1.1. Pro objednání zboží prostřednictvím příslušného FabShopu Člen vybere zboží a jeho požadované množství z nabídky umístěné na stránkách FabShopu.

2.1.2. Před odesláním objednávky je Členovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Člena zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky. Objednat lze pouze zboží, které je v příslušném FabShopu označeno jako „Skladem“.

2.1.3. Člen odešle objednávku kliknutím na příslušné k tomu určené elektronické tlačítko FabShopu. Před odesláním objednávky musí Člen vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami zaškrtnutím příslušného pole, jinak k odeslání objednávky nedojde. Členem odeslaná objednávka je akceptací návrhu na uzavření kupní Smlouvy, který činí JIC vystavením zboží na FabShopu.

2.1.4. Smlouva o koupi zboží je uzavřena elektronickým doručením objednávky JICu, což se považuje za akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy Členem.

2.2. Cena zboží

2.2.1. FabShop obsahuje informace o dostupném zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na FabShopu.

2.3. Dodací podmínky

2.3.1. JIC dodává objednané zboží výlučně osobním předáním Členovi ve FabLabu. Nebezpečí škody na zboží přechází na Člena v okamžiku převzetí zboží, případně v okamžiku, kdy si Člen zboží nepřevzal, ačkoliv si jej převzít měl a mohl, a zároveň mu ze strany JIC bylo umožněno se zbožím nakládat.

2.3.2. Jelikož lze objednat pouze zboží, které je skladem ve FabLabu, dodá JIC zboží a umožní Členovi nakládat s ním bezprostředně po akceptaci objednávky v době otevíracích hodin FabLabu, které jsou vždy uvedeny na příslušném FabShopu. Zboží však nebude Členovi předáno před úhradou ceny zboží v plném rozsahu.

2.3.3. Člen je povinen převzít objednané zboží do 7 dnů ode dne odeslání objednávky JICu. Nepřevezme-li Člen zboží ve lhůtě dle předchozí věty, je JIC oprávněn od Smlouvy o koupi příslušného zboží bez dalšího odstoupit.

2.4. Práva z vadného plnění a reklamace

2.4.1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění při koupi zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2.4.2. Člen zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. V případě zjištění jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit JICu a je oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozené zboží převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu sepsaným za tímto účelem. Porušením této povinnosti zanikají práva Člena z vadného plnění; to neplatí pro Spotřebitele.

2.4.3. JIC odpovídá Členovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména JIC odpovídá Členovi, že v době, kdy Člen zboží převzal:

2.4.3.1. má zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání,

2.4.3.2. má takové vlastnosti, které JIC nebo výrobce popsal nebo které Člen 2.4.3.3. očekával s ohledem na povahu zboží,

2.4.3.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.4.4. Ustanovení uvedená v odstavci 6.3. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Členem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

2.4.5. V případě vad zboží má Člen tato práva:

2.4.5.1. je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy:

požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Člen požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Člen právo na bezplatné odstranění vady.

2.4.5.1.1. požadovat bezplatné odstranění vady zboží opravou, nebo

2.4.5.1.2. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

2.4.5.1.3. odstoupit od Smlouvy, nebo

2.4.5.2. je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy:

Neodstraní-li JIC vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Člen požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Člen změnit bez souhlasu JICu.

2.4.5.2.1. požadovat odstranění vady, nebo

2.4.5.2.2. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny;

2.4.6. Člen nemůže odstoupit od Smlouvy v rámci svého práva z vadného plnění, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

2.4.6.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

2.4.6.3. použil-li Člen věc ještě před objevením vady,

2.4.6.4. nezpůsobil-li Člen nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým konáním nebo opomenutím, nebo

2.4.6.5. prodal-li Člen věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Člen JICu, co ještě vrátit může, a dá JICu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

2.4.7. Člen je v souladu s § 2165 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo z vady zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.

2.4.8. Neoznámí-li Člen vadu zboží včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením Smlouvy, pouze práva jako v případě vadného plnění, které je nepodstatným porušením Smlouvy.

2.4.9. Člen, který je Spotřebitel, má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu JIC nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že JIC nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

2.4.10. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Člen i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Člen, který je Spotřebitelem, i právo od Smlouvy odstoupit.

2.4.11. Vadné zboží předá Člen JICu spolu s oznámením vady či bez zbytečného odkladu po něm ve FabLabu, a to za účelem posouzení reklamace Člena, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

2.4.12. Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje Člen vůči JICu písemně či ústně ve FabLabu či prostřednictvím elektronické pošty odeslané na kontaktní e-mailovou adresu JICu uvedenou v závěrečných ustanoveních těchto Obchodních podmínek.

2.4.13. JIC písemně potvrdí Členovi, kdy Člen právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Člen požaduje. Dále JIC Členovi písemně potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

2.4.14. JIC nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se JIC s Členem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

2.5. Odstoupení od Smlouvy o koupi zboží Spotřebitelem

2.5.1. Člen, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy o koupi zboží ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží.

2.5.2. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytnutý JICem, který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek a je dostupný na webové adrese www.eshop.fablabbrno.cz/odstoupeni . Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu elektronické pošty JIC uvedenou v závěrečných ustanoveních těchto Obchodních podmínek, předáním osobně zástupci JIC ve FabLabu nebo odesláním poštou na adresu FabLab uvedenou v závěrečných ustanoveních těchto Obchodních podmínek, přičemž přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně písemně potvrzeno.

2.5.3. Po odstoupení od Smlouvy Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, zašle nebo předá JICu plnění, které od něj obdržel. Spotřebitel je srozuměn s tím, že nese náklady vrácení zboží.

2.5.4. Spotřebitel nemůže způsobem uvedeným v tomto článku odstoupit zejména od Smlouvy týkající se zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a dále zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit nebo od Smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu.

2.5.5. Spotřebitel odpovídá JICu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Je-li zboží takto poškozeno, je JIC oprávněn nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení ceny.

2.5.6. JIC vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něj přijal. JIC není povinen peněžní prostředky vracet dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží JICu odeslal.

3. REZERVACE PŘÍSTROJE VE FABLABU

3.1. Uzavření Smlouvy o Rezervaci

3.1.1. Pro provedení Rezervace prostřednictvím příslušného FabShopu vybere Člen konkrétní přístroj z nabídky umístěné na stránkách příslušného FabShopu, datum a čas, na který si chce přístroj rezervovat.

3.1.2. Před odesláním objednávky je Členovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Člena zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky.

3.1.3. Člen odešle objednávku kliknutím na příslušné k tomu určené elektronické tlačítko FabShopu. Před odesláním objednávky musí Člen vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami zaškrtnutím příslušného pole, jinak k odeslání objednávky nedojde. Členem odeslaná objednávka je akceptací návrhu na uzavření Smlouvy o Rezervaci, kterou činí JIC prostřednictvím FabShopu.

3.1.4. Smlouva o Rezervaci je uzavřena elektronickým doručením objednávky JICu, což se považuje za akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy. Rezervace je však pro obě Strany závazná teprve úhradou ceny Rezervace; nedojde-li k úhradě do 1 (slovy: jedné) hodiny od uzavření Smlouvy o Rezervaci, uzavřená Smlouva se uplynutím této lhůty bez dalšího ruší.

3.2. Cena Rezervace

3.2.1. FabShop obsahuje informace o možnostech Rezervace včetně uvedení ceny za konkrétní rezervaci. Cena Rezervace je uvedena včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Cena Rezervace zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována na FabShopu.

3.3. Provedení Rezervace

3.3.1. Člen výslovně souhlasí s tím, že služba Rezervace je vůči němu ze Strany JIC splněna bezprostředně po provedení úhrady ceny Rezervace, jelikož k tomuto okamžiku dochází k vyhrazení příslušného přístroje pro užití v rezervovaném datu a času Členem, který Rezervaci provedl. Z tohoto důvodu nemá Člen právo na odstoupení od Smlouvy o Rezervaci ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu podle § 1837 občanského zákoníku.

4. ČLENSKÝ POPLATEK

4.1. Členský poplatek

4.1.1. Prostřednictvím příslušného FabShopu může Člen provést úhradu Členského poplatku, tedy peněžní částky, která je podmínkou trvání členství ve FabLabu. Úhrada Členského poplatku probíhá výlučné objednávkou na dobu neurčitou s opakovanou platbou.

4.2. Výše Členského poplatku

4.2.1. Výše Členského poplatku je uvedena v sazebníku poplatků zveřejněném na stránkách příslušného FabShopu. Členský poplatek je uveden včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Výše Členského poplatku zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována na FabShopu.

4.2.2. Výše Členského poplatku je diferencována dle tzv. druhu členství, jak je podrobněji uvedeno na stránkách příslušného FabShopu.

4.3. Objednávka úhrady Členského poplatku na dobu neurčitou s opakovanou platbou

4.3.1. Pro provedení úhrady Členského poplatku na dobu neurčitou s opakovanou platbou Člen na příslušném FabShopu zvolí, že chce uhradit Členský poplatek formou úhrady na dobu neurčitou, určí den první platby (dále jen „Den první platby“) a zadá další údaje požadované FabShopem pro opakovanou platbu.

4.3.2. Před přesměrováním na platební bránu pro zadání opakované platby Členského poplatku je Členovi umožněno zkontrolovat a měnit zadané údaje, a to i s ohledem na možnost Člena zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání.

4.3.3. Před potvrzením zadaných údajů musí Člen vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami zaškrtnutím příslušného pole, jinak k přesměrování na platební bránu nedojde. Po potvrzení zadaných údajů bude Členovi umožněno zadání opakované platby prostřednictvím platební brány. O založení opakované platby bude Člen informován e-mailem. Založením opakované platby dává Člen souhlas s tím, aby byla z jeho platební karty automaticky strhávána příslušná platba Členského poplatku.

4.3.4. Maximální částka opakované platby odpovídá nejvyššímu nabízenému Členskému poplatku, tedy činí částku 999 Kč vč. DPH. Strhávaná částka je fixní.

4.3.5. Strhávaná částka je fixní. Strhávání opakované platby bude prováděno s frekvencí jednoho měsíce vždy k tomu dni v každém kalendářním měsíci, kterým svým datem odpovídá Dnu první platby; není-li takového dne v daném měsíci, bude stržení opakované platby provedeno k poslednímu dni daného měsíce.

4.3.6. Frekvence strhávání opakované platby je fixní. Datum strhávání opakované platby je fixní s výhradou uvedenou v předchozím odstavci.

4.3.7. Člen souhlasí s tím, že o případných změnách v opakované platbě bude informován e-mailem. Do 2 dnů od zadání opakované platby bude Členovi e‑mailem zasláno potvrzení o aktivaci opakované platby.

4.3.8. Člen bude ze strany JIC kontaktován e-mailem nejméně 7 dní předem v případě, že:

4.3.8.1. od poslední opakované platby uplynulo více jak 6 měsíců,

4.3.8.2. vznikla změna v rámci původní dohody o opakovaných platbách, např. jakákoliv změna výše opakované platby či jakákoli změna data opakované platby,

4.3.8.3. končí případná free perioda Člena a Členovi začnou být strhávány platby.

4.3.9. Opakovanou platbu může Člen kdykoli deaktivovat prostřednictvím webových stránek FabShopu nebo e-mailem zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu JICu uvedenou v závěrečných ustanoveních těchto Obchodních podmínek.

5. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Platební podmínky

5.1.1. Úhradu ceny zboží může Člen provést:

5.1.1.1. platební kartou on-line prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (on-line platební brány); Člen bude po odeslání objednávky zboží přesměrován na on-line platební bránu,

5.1.1.2. platební kartou pomocí platebního terminálu ve FabLabu.

5.1.2. Úhradu ceny za Rezervaci, úhradu Členského poplatku či zadání opakované platby Členského poplatku může Člen provést výlučně platební kartou on-line prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (on-line platební brány).

5.1.3. Zvolí-li Člen pro úhradu ceny objednaného zboží platbu platební kartou pomocí platebního terminálu ve FabLabu, je povinen provést úhradu do 7 dnů ode dne odeslání objednávky. Neprovede-li Člen platbu ve lhůtě dle předchozí věty, je JIC oprávněn od Smlouvy o koupi příslušného zboží odstoupit.

5.1.4. Zvolený způsob úhrady může Člen změnit pouze se souhlasem JIC.

5.2. Elektronická evidence tržeb

5.2.1. Podle zákona o evidenci tržeb je JIC povinen vystavit Členovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5.2.2. Účtenka bude Členovi předána elektronicky.

5.3. Komunikace a doručování

5.3.1. Není-li mezi Smluvními stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran, které si Smluvní strany vzájemně oznámí.

5.3.2. Listovní oznámení správně adresovaná se považují za doručená dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo provozovatele poštovních služeb nebo doručováno osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo marným uplynutím lhůty 5 dní od uložení oznámení na příslušné pobočce pošty, nepodaří-li se oznámení doručit nebo bude-li převzetí oznámení odepřeno.

5.4. Závěrečná ustanovení

5.4.1. Případná odchylná ustanovení uvedená na stránkách FabShopu mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.

5.4.2. Právní vztahy mezi Členem a JICem se řídí právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého.

5.4.3. JIC není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.4.4. Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách coi.cz) nebo prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace zde ).


a) adresa pro doručování:                 JIC, zájmové sdružení právnických osob
                                                              FabLab
                                                              Purkyňova 649/127
                                                              612 00 Brnob) adresa elektronické pošty:          mejzlik@jic.czc) telefon:                                            +420 725 960 7025.5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek. Provozovatel je povinen na tyto změny upozornit na Portálu a e-mailem na adresy Členů uvedené v Členském účtu, a to alespoň 30 dnů před nabytím účinnosti nové verze Podmínek. Člen je oprávněn změny Podmínek odmítnout ve formě ukončení Členství, a to emailem zaslaným Provozovateli na e-mailovou adresu mejzlik@jic.cz. Členství v takovém případě skončí k poslednímu dni přede dnem účinnosti nové verze Podmínek. Pokud Člen nové znění Podmínek neodmítne, má se za to, že takové znění akceptoval. Má-li Člen zaplacený Členský poplatek či jinou úhradu vztahující se k období po dni ukončení Členství, bude mu nevyužitý Členský poplatek nebo jeho část či jiná nevyužitá úhrada vrácena do 30 dnů ode dne ukončení Členství.

5.6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15. 11. 2019

Dotaz byl odeslán

Osobní údaje

Přihlašovací údaje

Heslo nesmí být delší než 19 znaků

Adresa

Firemní údaje

Dotazník

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole
Souhlas s obchodními podmínkami je povinné pole
Registrace proběhla úspěšně
Registraci není možné dokončit

Košík obsahuje nepovolené položky

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později
Členství bylo úspešně zrušeno
Zrušení členství se nezdařilo. Prosím kontaktujte nás na info@fablabbrno.cz