Nakup, vyrob, vytiskni, seznam se

v první otevřené digitální dílně v Brně.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 71180478 (dále jen „JIC“) o Vás, jakožto o subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“). JIC Vaše údaje zpracovává v souvislosti s činnostmi, které provádíte v souvislosti s návštěvou webu  www.fablabbrno.cz, respektive webu  https://eshop.fablabbrno.cz/ případně s návštěvou některé z FabLab dílen, které se nacházejí v budově INMEC a v budově Czechitas House. JIC vystupuje v tomto případě jako správce osobních údajů, jelikož projekt s názvem FabLab, který není samostatným subjektem, vede a podporuje.

Tyto Zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely JIC zpracovává Vaše osobní údaje, v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké kategorie údajů jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu zakládá JIC právo Vaše údaje zpracovávat (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas, jiný právní důvod) a po jakou dobu je bude zpracovávat.

Tyto Zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči JIC uplatnit.

 1. Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje JIC zpracovává proto, aby mohlo naplnit účely, které jsou stanoveny v následujících podkapitolách. 

Osobními údaji jsou informace, které o Vás JIC zpracovává, a to například jméno, příjmení, místo bydliště a další.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji prováděná za určitým účelem nebo cílem, a to manuálně či automaticky, elektronicky či v papírové formě. Zejména se jedná o shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování údajů.

Za různými účely o Vás JIC zpracovává různé kategorie osobních údajů. Jde konkrétně o tyto kategorie:

To, jaké osobní údaje o Vás JIC zpracovává, za jakými účely a jak dlouho, záleží na tom, jak a proč jste své osobní údaje JIC sdělili, případně jak je od Vás získalo. Dále naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů podle toho, v jakém kontextu ke zpracování osobních údajů dochází.

 

 1. Zpracování spojené s návštěvou webu

V případě, že navštívíte některý z webů JIC uvedených v úvodu těchto Zásad, JIC o Vás zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního důvodu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek s cílem zlepšit webové stránky, včetně předávání reklamním portálům.

Identifikační údaje Vašeho zařízení 

Souhlas s předáním reklamním portálům

Do odvolání souhlasu, ne déle než 2 roky od poslední návštěvy

Oprávněný zájem spočívající v zájmu JIC na zlepšení webových stránek

Po dobu oprávněného zájmu, ne déle než 2 roky od poslední návštěvy

JIC se snaží co nejvíc vyhovět svým klientům a zákazníkům. Z toho důvodu se snaží, aby také jejich stránky a dojem, který ve Vás zanechají, byly co nejlepší. Z toho důvodu JIC používá cookies a informace z toho vyplývající, aby mohlo zlepšit to, jak stránky v rámci FabLab vypadají a jak fungují.

 1. Zpracování spojené s přihlášením na akce pořádané JIC v rámci FabLab

Na školení či přednášky pořádané ve FabLab dílnách (INMEC, Czechitas House) se můžete registrovat prostřednictvím webové stránky  https://www.fablabbrno.cz/akce/ . V tomto případě JIC zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

 

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Registrace na akci, včetně komunikace s účastníky s cílem hodnocení akce (neplacené akce)

 • kontaktní údaje
 • informace o akci

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Po dobu 3 let od provedení registrace na akci

Vyřízení objednávky na akci zajištění účasti, včetně zaplacení, a komunikace s účastníkem (placené akce)

 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje
 • adresní údaje
 • údaje o zaměstnání či podnikání
 • údaje o vzdělání
 • informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami
 • údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Po dobu 3 let od provedení registrace na akci (zaplacení ceny a potvrzení); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po provedení registrace na akci

Plnění zákonných povinností v oblasti práva ochrany spotřebitelů, účetnictví a daňového práva (placené akce)

 • identifikační údaje
 • adresní údaje
 • informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména:

Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 

Oslovení s cílem získání informací o tom, jak se Vám akce líbila

 • kontaktní údaje
 • informace o akci

Oprávněný zájem na zlepšování akcí JIC

Po dobu trvání akce, ne déle než 3 roky po skončení

Evidence absolvovaných školení za účelem poskytnutí přístupu subjektům k jednotlivým strojům

 • identifikační údaje
 • informace o akci

Oprávněný zájem na ochraně strojů i osob manipulujících se stroji

Do 10 let od ukončení školení

 

Abyste se mohli registrovat na akce pořádané ve FabLab a těchto akcí se účastnit, JIC potřebuje k provedení registrace a umožnění Vaší účasti na akci výše uvedeným způsobem zpracovávat Vaše osobní údaje. Tyto údaje JIC poskytujete dobrovolně, nicméně jejich poskytnutí je smluvním požadavkem, bez kterého Vám JIC nemůže umožnit účast na akci. Pokud se jedná o placenou akci, musí JIC rovněž plnit povinnosti stanovené právními předpisy v oblasti účetnictví, daňového či spotřebitelského práva.

I přesto, že se nejedná o smluvní požadavek, JIC má rovněž zájem na tom, aby mohlo zlepšovat akce pořádané ve FabLab, a proto si Vás dovoluje po skončení akce oslovit, aby zjistilo, jak se Vám akce líbila. Proti tomuto zpracování na základě oprávněného zájmu JIC můžete podat námitku způsobem uvedeným v kapitole 4.7.

Proto, aby JIC mohlo umožnit přístup ke strojům ve FabLab pouze osobám, které k tomu byly proškoleny, potřebuje evidovat Vámi absolvovaná školení i přesto, že se nejedná o smluvní požadavek. Proti tomuto zpracování na základě oprávněného zájmu JIC můžete podat námitku způsobem uvedeným v kapitole 4.7. 

 1. Zpracování spojené s registrací uživatelského účtu pro členy FabLab

Pokud se chcete stát členy FabLab pro návštěvy dílny v INMEC nebo Czechitas Housu, je mimo jiné nutné, abyste na stránkách  https://eshop.fablabbrno.cz/ vyplnili a odeslali JIC registrační formulář. V tomto případě JIC zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Registrace, vedení a správa uživatelského účtu s cílem využití členství ve FabLab, případně i interní statistiky

 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje
 • údaje o zaměstnání či podnikání
 • údaje o vzdělání
 • přístupové údaje

 

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do zrušení registrace, resp. do 3 let od posledního přihlášení

Zaslání informací o plánovaných akcích a projektech FabLab

 

 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje

 

Oprávněný zájem a zákaznická výjimka dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti 

Do doby trvání členství, příp. do doby odhlášení se z odběru novinek

Abyste se mohli stát členem FabLab a využívat jednotlivých služeb v rámci FabLab, je nutné si zřídit uživatelský profil, v jehož rámci Vám JIC může poskytnout placené členství, materiál, poukazy na zážitky nebo si můžete jako členové rezervovat některý ze strojů ve FabLab dílně.

Údaje, které JIC takto sdělíte, sdělujete dobrovolně, nicméně provedení registrace je smluvním požadavkem pro umožnění Vašeho členství ve FabLab a bez registrace se tak členy stát nemůžete.

JIC s Vámi jako se členy chce být rovněž v kontaktu a zasílat Vám novinky o plánovaných akcích a projektech FabLab. Pokud si nepřejete, aby Vám JIC tyto informace zasílalo, můžete podat námitku postupem uvedeným v kapitole 4.8. Na základě Vaší námitky JIC ihned přestane údaje v souvislosti s daným účelem zpracovávat.

 1. Zpracování spojené s objednávkou členství, zážitku, materiálu nebo rezervací stroje

Prostřednictvím objednávkového formuláře máte možnost uvést svoje osobní údaje, které slouží pro vyřízení objednávky na e-shopu FabLab na stránkách  https://eshop.fablabbrno.cz/ . V tomto případě JIC zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

 

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Vyřízení objednávky, včetně zaplacení, poskytnutí plnění a komunikace se zákazníkem

 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje
 • adresní údaje
 • údaje o zaměstnání či podnikání
 • údaje o vzdělání
 • informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami
 • údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do 3 let od splnění smlouvy (poskytnutí plnění a zaplacení ceny); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let od splnění smlouvy (poskytnutí plnění a zaplacení ceny)

Plnění zákonných povinností v oblasti práva ochrany spotřebitelů, účetnictví a daňového práva

 • identifikační údaje
 • adresní údaje
 • informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména:

Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

 

Pokud se rozhodnete si v e-shopu FabLab, případně podsekci FabLab Czechitas, koupit zážitek, materiál členství nebo si chcete zarezervovat stroj v příslušné dílně, jsou Vaše výše uvedené osobní údaje nutné k tomu, aby JIC mohlo Vaši objednávku vyřídit, uzavřít s Vámi smlouvu, na jejímž základě Vám zboží nebo službu poskytne, a tuto smlouvu splnit. Zpracování těchto osobních údajů je smluvním požadavkem a bez jejich poskytnutí JIC není schopno smlouvu s Vámi plnit nebo kontrolovat, zda ji plníte Vy. JIC rovněž musí plnit povinnosti stanovené právními předpisy, zejména předpisy na ochranu spotřebitelů a z oblasti účetnictví a daňového práva.

 1. Zpracování spojené s odběrem newsletteru na webu www.fablabrno.cz  https://eshop.fablabbrno.cz/

Prostřednictvím odběrového formuláře na stránkách  www.fablabrno.cz  a  https://eshop.fablabbrno.cz/ máte možnost uvést svoje osobní údaje proto, aby Vám JIC zasílalo obchodní sdělení, jehož obsahem budou novinky o plánovaných akcích a projektech JIC. V tomto případě JIC zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zaslání informací o plánovaných akcích a projektech FabLab

 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasláním obchodních sdělení

Do okamžiku, kdy JIC sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat, případně do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, aby Vám JIC mohlo zasílat obchodní sdělení s informacemi o plánovaných přednáškách, školeních či jiných akcích a projektech týkajících se FabLab.

Souhlas samozřejmě můžete kdykoliv odvolat, a to postupem uvedeným níže v kapitole 4.1.

 1. Zpracování spojené s kontaktováním JIC

Na základě kontaktních informací dostupných na webových stránkách  www.fablabbrno.cz můžete kontaktovat některého ze zaměstnanců JIC. V takovém případě JIC zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zodpovězení dotazu a vzájemná komunikace

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Informace sdělené Vámi

Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu

Po dobu 1 roku od zodpovězení dotazu, popřípadě po dobu 1 roku od poslední komunikace mezi JIC a Vámi v rámci příslušného dotazu

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení JIC není schopno na Váš dotaz odpovědět.

Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem máte právo podat námitku postupem uvedeným v kapitole 4.7.

 1. Pořizování fotografií a videozáznamů na akcích

JIC chce, abyste věděli, že Vaše ochrana je brána naprosto vážně. Proto Vás chce informovat, že na některých akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Veškeré fotografie a videozáznamy používá pouze velmi omezeně pro edukační a prezentační účely a to tak, že neuvádí konkrétní jména ani Vás nijak neidentifikuje, a tedy nezpracovává Vaše osobní údaje.

Tím, že na akci JIC přijdete, souhlasíte s tím, že takové fotografie a videozáznamy budou využívány v nezbytné míře pro edukační a prezentační účely.

Nemusíte se však bát, že by Vaše fotografie byly zneužity či použity jinak, než je obvyklé pro výše uvedené účely.

 1. Komu JIC Vaše osobní údaje zpřístupňuje?

JIC předem neví, komu bude Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádí kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Osoby zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)

JIC potřebuje, aby mu poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, spravoval internetové stránky a zajišťoval chod informačních systémů.

Osoby poskytující marketingové a grafické služby

S přípravou a realizací marketingových kampaní (spočívajících v zasílání obchodních nabídek) JIC mohou pomáhat marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici.

Osoby zajišťující rozesílání obchodních nabídek

Může dojít k tomu, že rozesíláním obchodních nabídek JIC pověří třetí osoby, kterým za tímto účelem JIC poskytne Vaše osobní údaje v rozsahu osobních údajů, které o Vás zpracovává za účelem zasílání obchodních nabídek.

Lektoři, případně dobrovolníci v dílně nebo na akci

Proto, aby mohly být realizovány přednášky a semináře ve FabLab díle v INMEC nebo Czechitas Housu, JIC potřebuje lektory, kterým mohou být předány informace o účastnících akce a také osoby, které JIC pomáhají akce organizovat nebo zajišťovat chod dílny.

Osoby zajišťující online dotazníky

K získávání relevantních informací JIC využívá poskytovatele služeb online dotazníků.

Osoba zajišťující služby platebního styku (provozovatelé platebních bran, banky apod.)

Aby JIC mohlo zajistit řádný platební styk (funkce platební brány, stržení plateb, blokace plateb, SIPO platby apod.), musí Vaše osobní údaje předat osobě, která platební styk zajišťuje.

Vlastníci, správci či uživatelé prostor, kde se nacházejí FabLab dílny nebo kde se konají akce FabLab (prostř. recepcí)

Pokud se zúčastníte některé z akcí FabLab a nedisponujete členskou kartou, musí JIC předávat těmto osobám seznam účastníků akce, aby bylo možné prokázat Vaše oprávnění vstoupit do prostoru. Bez předání seznamu účastníků akce Vám nebude umožněn vstup do dané budovy.

Osoby, se kterými JIC spolupracuje a sdílí s nimi prostor pro FabLab dílnu, které jsou oprávněné vydávat zboží a materiál (např. Czechitas z.s.)

Pokud využíváte FabLab dílnu, která není v budově JIC (INMEC), ale v jiných prostorách (např. Czechitas House), JIC využívá osoby, se kterými užívá prostor pro to, aby Vám umožnily převzít koupené zboží či materiál přímo v příslušné dílně.

JIC by Vás rádo informovalo, že vždy vyhoví Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

 1. Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že JIC o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých by Vás JIC rádo v této sekci informovalo. Veškerá svá práva můžete u JIC uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že JIC skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a JIC se Vám bude snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Aby ale JIC bylo schopno Vám vyhovět co nejlépe, chtělo by Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, nebo na emailové adrese jic@jic.cz popř. způsobem uvedeným níže. 

 1. Právo na odvolání souhlasu

Pokud  JIC zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí zaslanou na adresu jic@jic.cz. 

Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

 1. Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás JIC zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracovává, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňuje a jestli je používá k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). 

V celkovém rozsahu je možné Vám na Vaši žádost zaslat kopii Vašich osobních údajů. Kopii Vašich osobních údajů Vám JIC poskytne bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, JIC si po Vás dovolí požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

 1. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás JIC zpracovává neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, aby JIC Vaše osobní údaje opravilo nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, aby je doplnilo.

 1. Právo na výmaz

Vašim právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které JIC o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

JIC si Vás dovoluje upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po JIC zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, Vás JIC bude informovat o důvodu, na jehož základě nemohou být Vaše osobní údaje vymazány.

 1. Právo na přenositelnost

Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které JIC byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracovává automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání JIC poskytne v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaší žádosti předá jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

 1. Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané JIC jsou chybné, máte právo požadovat, aby JIC omezilo zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě. 

Toto právo máte také v těchto případech:

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje JIC zpracovává na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě JIC posoudí, zda je skutečně v jeho oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat, nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

 1. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího JIC přestane Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

 1. Právo na stížnost

V případě, kdy všechna výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem JIC porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktů na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce  https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .

 1. Účinnost

Tato verze zásad je  účinná od 15. 11. 2019

Dotaz byl odeslán

Osobní údaje

Přihlašovací údaje

Heslo nesmí být delší než 19 znaků

Adresa

Firemní údaje

Dotazník

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole
Souhlas s obchodními podmínkami je povinné pole
Registrace proběhla úspěšně
Registraci není možné dokončit

Košík obsahuje nepovolené položky

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později
Členství bylo úspešně zrušeno
Zrušení členství se nezdařilo. Prosím kontaktujte nás na info@fablabbrno.cz