Nakup,
vyrob, vytiskni,
seznam se

v první otevřené digitální dílně v Brně.

Informace o zpracování osobních údajů

MY

JIC, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 711 80 478, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 19606

(dále jen „My“ anebo „Naše sdružení“)

Zástupce našeho sdružení

Tomáš Mejzlík, zaměstnanec Našeho sdružení

(dále jen „Zástupce sdružení“)

  1. Co je obsahem tohoto dokumentu?

1.1. Tento dokument prokazuje splnění informační povinnosti Našeho sdružení vůči osobě, která poskytuje své osobní údaje (dále jen „Vy “), v případě, kdy jsou údaje poskytnuty Vámi napřímo a dochází k jejich zpracování ze strany Našeho sdružení, Zástupcem sdružení.

(dále jen „Zpracování“)

1.2. V rámci tohoto dokumentu je popsáno, jakým způsobem Naše sdružení zpracovává Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva.

  1. Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

2.1. Cílem shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů uvedených v přihlášce za člena FabLabu, s výjimkou údajů uvedených v odst. 2.3. níže, je zajištění realizace práv a plnění povinností ze smluvního vztahu mezi Námi a Vámi v souvislosti s Vašim členstvím v tzv. FabLabu, který provozujeme. Účelem shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů je umožnění členství a využívání FabLabu.

2.2. Právním základem pro Zpracování je v případě údajů dle předchozího odstavce nezbytnost pro splnění smlouvy mezi námi a Vámi

2.3. Cílem shromažďování a zpracování Vašeho osobního údaje spočívajícího v datu narození a dále ve specifikaci, zda jste student SŠ/gymnázia, student VŠ, vědecký pracovník, zaměstnanec v menší/střední společnosti, pracující na volné noze (freelancer), zaměstnanec v nadnárodní korporaci nebo majitel své společnosti, kterou můžete provést dobrovolně zaškrtnutím příslušného políčka v přihlášce za člena FabLabu, je zpracování do naší interní statistiky, abychom mohli zlepšovat služby poskytované ve FabLab.

2.4. Právním základem pro Zpracování je v případě údajů dle předchozího odstavce náš oprávněný zájem.

2.5. V době školení, FabLab Tour a otevřených hodin mohou být v prostorách FabLabu pořizovány fotografické, audiovizuální a jiné záznamy, které Vás mohou zachycovat. V případě, že půjde o osobní údaje, budeme je pečlivě zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu.

2.6. K oprávněnému zájmu a Vašim právům blíže viz 5.7. tohoto dokumentu.

  1. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

3.1. Předem nevíme, komu budeme Vaše osobní údaje poskytovat, proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít.

Osoba zajišťující provoz informačního systému FabLabu

Může dojít k tomu, že informační systém, v němž jsou Vaše osobní údaje související s členstvím ve FabLabu uloženy, svěříme do správy třetí osoby, čímž bude tato třetí osoba zpracovávat všechny údaje, které se Vás týkají.

Osoba zajišťující rozesílání informačních mailů

Může dojít k tomu, že rozesíláním e-mailů pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaši e-mailovou adresu.

3.2. Vždy máte právo požadovat po Našem sdružení informace o tom komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

Dodatečné informace ke zpracování vašich osobních údajů:

  1. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

4.1. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny, tedy po dobu Vašeho členství ve FabLabu.

  1. Jaká jsou Vaše práva?

5.1. Vašim právem je právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům o Vaší osobě. Tyto údaje Vám poskytneme bezplatně na základě Vaší žádosti zaslané na adresu Našeho sdružení či na e-mailovou adresu mejzlik@jic.cz. Pouze v případě, že by v souvislosti s Vaší žádostí vznikly nějaké náklady, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

5.2. V případě, že si nebudete jistí, jak Vaše osobní údaje Naše sdružení zpracovává, máte právo požadovat po Naši společnosti vysvětlení, a to v případě, kdy se budete domnívat, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. V takovém případě máte samozřejmě právo, abychom případný nežádoucí stav odstranili a nepřesné údaje opravili.

5.3. Vaším právem je také samozřejmě právo na vymazání Vašich osobních údajů, které Naše sdružení o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány; máte pocit, že Vaše osobní údaje zpracovává Naše sdružení protiprávně; nebo že Naše sdružení zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování, pak můžete písemně na adresu Našeho sdružení nebo na e-mailovou adresu mejzlik@jic.cz s žádostí o výmaz Vašich osobních údajů.

5.4. Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy pro zpracování Vašich osobních údajů existuje vedle uděleného souhlasu jiný právní důvod. V případě, kdy tato situace nastane, Naše sdružení Vás bude informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány i přes Vaše výslovné odvolání uděleného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů nebo Vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.

5.5. Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost, na základě kterého Vám poskytneme osobní údaje, které jste nám poskytl, v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné. Pro případné uplatnění tohoto práva nás prosím požádejte prostřednictvím e-mailu na adresu mejzlik@jic.cz.

5.6. V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Naším sdružením jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě. Toto právo máte také, pokud je zpracování Vašich osobních údajů protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány; pokud již Naše sdružení nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem výše uvedeného Zpracování, ale pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků požadujete, aby byly nadále Vaše osobní údaje uchovány; anebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Našeho sdružení.

5.7. S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na základě které posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat. Pro případné uplatnění tohoto práva využijte prosím e-mailovou adresu mejzlik@jic.cz.

5.8. Všechny výše uvedená práva můžete uplatnit písemně na adrese Našeho družení JIC, zájmové sdružení právnických osob, Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno nebo na e-mailové adrese mejzlik@jic.cz.

5.9. V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše sdružení porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .

  1. Proč poskytujete Vaše osobní údaje?

6.1. Vaše osobní údaje nám poskytujete, protože je to předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy. V případě údajů specifikovaných v odst. 2.3. výše nám tyto údaje poskytujete dobrovolně.

6.2. Veškeré Vaše osobní údaje, s výjimkou údajů specifikovaných v odst. 2.3. výše, jsou údaji, které jste povinen poskytnout. Bez těchto Vašich osobních údajů není možné uzavřít předmětnou smlouvu.

  1. Obchodní sdělení (newsletter)

7.1. S ohledem na skutečnost, že využíváte služby FabLab, chceme Vám zasílat a upozorňovat Vás i na jiné služby či produkty, které Naše sdružení poskytuje a prodává, abyste o nic nepřišli. Za tímto účelem Vám budeme zasílat obchodní sdělení.

7.2. V případě, že nechcete dostávat newslettery, v každém newsletteru, který Vám zašleme, naleznete odkaz umožňující jednoduché vyřazení z databáze adres, na které newsletter zasíláme.

7.3. Svou žádost o vyřazení z databáze můžete poslat také e-mailem na adresu mejzlik@jic.cz.

  1. 8. Cookies

8.1. Naše webové stránky používají tzv. cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Užíváme převážně tzv. „session cookies“. Takové cookies jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro Vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči.

8.2. Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme také službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc.

8.3. Služba Google Analytics používá souborů „cookies“ za účelem analýzy způsobu užívání našich webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google, Inc. přeneseny a uloženy na servery společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo.

8.4. Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

Více informací ke cookies naleznete zde https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/

Upozorňujeme, že používáte zastaralý prohlížeč a tak nebudou dostupné všechny funkce elektronického obchodu.